Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

10/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
10/RG
KARTA USŁUGZAWARCIE UMOWY
O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Możliwość zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej, będących własnością Gminy Tuchomie.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3, na stronie www.bip.tuchomie.pl lub tutaj )

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE:
Właściciel nieruchomości, który zostanie podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wykonania przyłącza kanalizacyjnego, do zawarcia umowy z właścicielem urządzeń kanalizacji sanitarnej, do których odprowadza ścieki bytowe.
We wniosku wskazać należy stan wodomierza, z jakim nieruchomość została podłączona do sieci, a także ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Wniosek należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
  3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonym wniosku, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy, pok. nr 3, tel. 59 82 150 51
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2001 r, Nr 72, poz. 747, z późn. zm.)

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij