Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /tuchomie/pl/inc2/site.inc on line 198

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /tuchomie/pl/inc2/site.inc on line 201
12/EO - Gmina Tuchomie

Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

12/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,  
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
12/EO
KARTA USŁUGZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wypełniony Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.
 3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.
Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Niezwłocznie.
 2. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, otrzyma zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Tryb odwoławczy nie występuje.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
Tryb zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w kraju:
 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zagubienie lub kradzież e-dowodu w każdej chwili można zgłosić przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl e-dowód zostanie unieważniony od razu. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę.
 4. Kradzież e-dowodu, można zgłosić na Policji. Nie trzeba już dodatkowo zgłaszać utraty dowodu osobistego w urzędzie gminy.  E-dowód zostanie unieważniony.
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
Tryb zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za granicą:
 1. Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód został uszkodzony lub utracony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 2. Zagubienie lub kradzież e-dowodu w każdej chwili można zgłosić przez Internet na stronie www.obywatel.gov.plwtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę
 3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w placówce konsularnej Rzeczypospolitej  Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 4. Posiadaczowi dowodu osobistego, przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
UWAGA:
 1. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. Jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą poczty lub telefaksu, należy przekazać dowód osobisty pocztą lub osobiście!
 3. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 4. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 5. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, lub przekazać go właścicielowi dokumentu.
 6. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sadu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych,  
Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50  44
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 653, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).
 
OPŁATY:
Wniosek jest wolny od opłat
 

{n_title2}

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij