Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

12/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
12/RG
KARTA USŁUGWPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY TUCHOMIE
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Tuchomie
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Tuchomie, z załącznikami:
 • opis obiektu,
 • deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia odpowiednio dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie lub dla pól biwakowych na terenie Gminy Tuchomie,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
 1. Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 3
Odbiór dokumentów: odbiór osobisty lub przez osobę trzecią za upoważnieniem - pokój nr 3, wysyłka pocztą.
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
Wpisu do ewidencji dokonuje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Na terenie Gminy Tuchomie ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Tuchomie.
 2. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 3. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają: określenie właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informacje o liczbie miejsc noclegowych.
 4. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępnione do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 5. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
 1. Obowiązek zgłoszenia świadczonych usług hotelarskich przed rozpoczęciem świadczenia usług ciąży na:
 • przedsiębiorcach, którzy zamierzają świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie, niebędącym obiektem hotelarskim ,
 • rolnicy, którzy zamierzają świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.
 
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy,  pok. Nr 3,  tel. 59 821 50  51
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm).
 
OPŁATY:
Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł (na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2012r., poz. 1282).
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij