Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

13/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
       REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,   OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
13/EO
KARTA USŁUGNADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek  o nadanie numeru porządkowego nieruchomości z załącznikami:
 • mapa ewidencyjna lub sytuacyjno-wysokościowa.
 Wzory dokumentów:
 • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości do 1 miesiąc.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak trybu odwoławczego.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Wójt ustala numery porządkowe, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 2. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych
  na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej
  do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie.
 3. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
 4. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 5. Na ww. tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic albo posiadających ulice bez nazw – nazwę miejscowości.
Odbiór dokumentów: odbiór osobisty lub przez osobę trzecią za upoważnieniem - pokój nr 9, wysyłka pocztą.                    
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych, pok. nr 9, tel. 59-821-50-54.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. Z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz.U. z 2012 r. poz. 125)
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij