Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

1/FN


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT FINANSOWY
Nr karty:
1/FN
KARTA USŁUGPODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
 ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Złożenie deklaracji potrzebne jest do ustalenia wysokości podatku.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Deklaracja na podatek od środków transportu o ilości posiadanych pojazdów podlegające opodatkowaniu  (DT-1),
  2. Deklaracja DT-1/A składana jako załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych,
  3. Pismo uzasadniające przyczyny korekty lub dokonanej zmiany.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Deklaracja jest przeznaczona do wiadomości organu i nie generuje odpowiedzi, jeśli jest poprawna, w innych przypadkach termin załatwienia sprawy 30 dni.
Złożona deklaracja powoduje obowiązek uiszczenia podatku od środków transportowych.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Deklarację na podatek od środków transportu oraz załącznik  należy złożyć w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, jak również nieprawidłowo wypełnionej deklaracji.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego)- powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego wcześniej- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, bez wezwania organu podatkowego.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Finansowy,
Agnieszka Jereczek, tel. 59 821 75 06
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.1170),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2436),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zmianami),
  4. Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019r., poz. 5612),
  5. Uchwała Nr VIII/102/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22.11.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020r., poz. 390), 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij