Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

1/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
1/RG
KARTA USŁUGPODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
 

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Możliwość dokonania podziału nieruchomości
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3 lub na stronie www.bip.tuchomie.pl )
 2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej) – nie dotyczy podziałów dokonanych z urzędu.
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli była wydana).
 5. Rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z zaznaczoną linią rozgraniczającą budynek na dwie odrębne wykorzystywane części (w przypadku podziału budynku).
 6. Przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do  drogi publicznej.
 7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wstępny podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 8. Mapę z projektem podziału wykonaną przez uprawnionego geodetę na kopii mapy zasadniczej (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania).
 1. w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości następuje niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego.
 2. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie, który wydał postanowienie lub decyzję.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
ETAP I
- wstępny projekt podziału – opracowany na kopii mapy zasadniczej a w przypadku jej braku na mapie katastralnej (ewidencyjnej)
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku planu zagospodarowania
ETAP II
- mapa z projektem podziału przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości
- wykaz zmian gruntowych
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
 3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Natalia Świtalska - Podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i planowania przestrzennego,
tel. 59 82 150 42
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 92÷100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),
 3. art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij