Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

1/SZ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
       REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
Nr karty:
1/SZ
KARTA USŁUGZezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych
ZAŁĄCZNIKI:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Tytuł prawny do lokalu
 • Zgoda właściciela lub zarządcy lokalu
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym 
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 • Dowód opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za bieżący okres
  
Wzory dokumentów:
  
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 • O zezwolenie jednorazowe może wnioskować wyłącznie OSP lub podmiot posiadający zezwolenie na stałą sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
 • Odbiór dokumentów:  zezwolenie należy odebrać osobiście, Pokój nr 6, Tel.  (59) 821 75 04,
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji,  Małgorzata Wnuk Lipińska, pok. 6, tel. 59 821 75 04
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 935),
 3. uchwała Nr XVI/126/2000 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży alkoholu, Uchwała Nr XXII/180/2001 Rady Gminy Tuchomie z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, Uchwała Nr VIII/67/2003 Rady Gminy Tuchomie z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Tuchomie.
 
OPŁATY:
 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność  w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 1. Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa  - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych od  4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.
Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
 1. Opłata w przypadku pozwolenia jednorazowego stanowi 1/12 opłaty rocznej za poszczególne zezwolenie.
 2. Opłaty można dokonać:
 • w kasie Urzędu, pok. Nr 16
 • na konto Urzędu Bank Spółdzielczy w Bytowie  nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij