Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

2/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
2/RG
KARTA USŁUGROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
W przypadku, gdy granice nieruchomości nie są oznaczone w terenie a dokumenty geodezyjne nie pozwalają na jej jednoznaczne odtworzenie, można wystąpić z wnioskiem o ustalenie przebiegu przedmiotowej granicy.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3 lub na stronie www.bip.tuchomie.pl )
  2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny (np. odpis z księgi wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, akt własności ziemi) do rozgraniczanych nieruchomości,
  3. kopia z mapy ewidencyjnej wraz z określeniem zakresu rozgraniczanych nieruchomości,
  4. zgoda uprawnionego geodety na wykonanie rozgraniczenia.
W przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania następuje niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego.
  2. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie, który wydał postanowienie lub decyzję.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie. Przeprowadza się je z urzędu lub na wniosek strony. Czynności przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez Wójta Gminy. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a istnieją dowody na ustalenie granic lub gdy w tej sprawie strony sporu złożą zgodne oświadczenie, Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
W pozostałych przypadkach spór rozstrzyga jako właściwy Sąd Rejonowy w Lęborku, Wydział Cywilny z siedzibą w Bytowie.
Wójt Gminy wszczyna postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie. Po sprawdzeniu uprawnień geodety do wykonania czynności rozgraniczeniowych Wójt Gminy wystawia mu upoważnienie do ustalenia przebiegu granic. Wybór geodety do wykonania ustalenia granic należy do wnioskodawcy. On też pokrywa koszty prac geodezyjnych. Ugoda zawarta przed geodetą ma charakter umowy, poprzez którą strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w tym celu, aby uchylić niepewność co do ewentualnych roszczeń czy dla uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Podpisują ją wszystkie strony postępowania oraz geodeta. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Ugoda kończy spór graniczny, w związku z tym Wójt Gminy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta Wójt Gminy  dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności przez geodetę. Wydaje decyzję administracyjną w sytuacji, gdy zbierze dowody na przebieg linii granicznych lub gdy strony złożą w tej sprawie zgodne oświadczenie. Jeżeli zabraknie takich przesłanek Wójt Gminy umarza postępowanie i z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia sądowi.
 
__________
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
  3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Natalia Świtalska - podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i planowania przestrzennego,
tel. 59 82 150 42
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 29 ustawy z dnia 17.05.1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 725 ze zm.)
2. Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. nr 45 poz. 453)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 2096 ze zm. )
 
OPŁATY:
Opłata skarbowa – 10 zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.) cz. I pkt. 53
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu I piętro pok. nr 16 lub przelewem na konto Gminy Tuchomie – BS w Bytowie 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020.

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij