Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

2/SZ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE 
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
       REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
Nr karty:
2/SZ
KARTA USŁUGWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 
Przyjęcie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Zgłoszenia wpisu dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika , pełnomocnictwo upoważniające  do złożenia wniosku.
 4. Wniosek przesłany do Urzędu Gminy w Tuchomiu listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.
Wzory dokumentów:
Wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny jest w urzędzie – ewidencja działalności gospodarczej, na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl).
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 9
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG ( www.ceidg.gov.pl).
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.
 2. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG można złożyć:
 1. on-line - bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl) przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).
Zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w ciągu 7 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego zaistniałe po dokonaniu wpisu w ewidencji, odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Małgorzata Wnuk Lipińska, pok. nr 9,  tel. 59 821 50  54
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 2. art 14, art. 26 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447    z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622 ze zm.)

OPŁATY:
 1. Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij