Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

3/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
3/RG
KARTA USŁUGWYDANIE WYPISU I WYRYSU
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3 lub na stronie www.bip.tuchomie.pl )
 2. mapę z zaznaczonymi granicami terenu/działki
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu I piętro pok. nr 16 lub przelewem na konto Gminy Tuchomie – BS w Bytowie 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020.
 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
 3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Natalia Świtalska - podinspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i planowania przestrzennego,
tel. 59 82 150 42
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r.   poz. 1945 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. , poz. 1044 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
OPŁATY:
 1. Za wydanie wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł
  2. powyżej 5 stron - 50 zł
 2. Za wydanie wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij