Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

4/FN


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT FINANSOWY
Nr karty:
4/FN
KARTA USŁUGPODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Złożenie deklaracji potrzebne jest do ustalenia wysokości podatku.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Deklaracja DL- deklaracja na podatek leśny
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Deklaracja jest przeznaczona do wiadomości organu i nie generuje odpowiedzi, jeśli jest poprawna, w innych przypadkach w terminie 30 dni.
Złożona deklaracja powoduje obowiązek uiszczenia podatku leśnego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Deklarację na podatek leśny  należy złożyć w terminie do 15 stycznia  na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go każdego miesiąca.
Podatek jest płatny bez wezwania. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Finansowy, pok. nr 16, tel. 59 821 50 50
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019, poz.888)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900),
  3. Uchwała nr VII/67/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 października 2015 r.
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij