Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

5/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,  
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
5/EO
KARTA USŁUGWYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE W WIEKU POWYŻEJ 18 LAT
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku powyżej 18 lat.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wypełniony formularz wniosku - w polu: Imię (imiona) należy wpisać wszystkie imiona.
 2. Jedna fotografia.
  1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
  3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.
 3. Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
  1. Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
  2. Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 6. W przypadku braku danych osoby ubiegajacej się o dowód osobisty w rejestrze PESEL należy załączyć dokument powtierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.
 7. Dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy lub inny dokument z fotografią potwierdzajacy tożsamość.
 8. Dokument potwierdzajacy ustanowienie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną.
 9. Dowód osobisty opiekuna prawnego, kuratora.
Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Dowód osobistyDecyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
 2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:
  1. Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów.
  2. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
 3. Dowód osobisty odbiera się osobiście przw organie gminy, w którym złożony został wniosek o jego wydanie.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 2. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobitego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 5. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadajająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa opiekun prawny lub kurator.
 8. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera opiekun prawny.
 9. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego – osoba wnioskująca o dowód osobisty.
 10. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną wydawany jest posiadaczowi wraz z kodem (PUK) umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
 11. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną.
 12. W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu osoby (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody) odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
 13. Wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku wyznacza do odbioru dowodu pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym.
 14. W przypadku wnioskodawcy, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.
 15. W przypadku gdy dostarczenie dowodu osobistego do miejsca pobytu wnioskodawcy okaże się nieuzasadnione, odmawia się wydania dowodu osobistego w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
       UWAGA:

 - Osoba odbierająca nowy dowód osobisty  przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 - Odbiór dowodu osobistego poza siedzibą organu gminy lub przez pełnomocnika uniemożliwia aktywację certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, a także wydanie koperty z kodem PUK

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych,  
Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50  44
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 653, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zmianami).
 3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400).
 
OPŁATY:
Wniosek jest wolny od opłat

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij