Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

5/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
5/RG
KARTA USŁUGDECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
LUB USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia na wnioskowanych działkach.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek o wydanie warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z następującymi załącznikami:
 • 1egzemplarz mapy (kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000) z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, mapa winna obejmować teren w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m. Należy przedstawić charakterystykę zabudowy - projektowanych budynków w formie graficznej – zgodną z załączoną do wniosku formą opisową (art. 52 ust. 2 pkt 2b w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r.).
 • 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy z granicą działki, wraz z obszarem na który ta inwestycja będzie oddziaływać, ( szerokość obszaru wyznaczona jako wielkość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem) w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000 do celów opiniodawczych – określenie (wskazanie) granic terenu objętego wnioskiem
 • Upoważnienie inwestora do działania w jego imieniu (w przypadku składania wniosku przez osoby trzecie) wraz z opłatą skarbową 17 zł.
 • Pisemne określenia zapotrzebowania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków (art. 52 ust. 2 pkt 2a w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r.). Zgodnie z art. 61 pkt 5 w/w ustawy należy przedstawić zapewnienie stosownych jednostek organizacyjnych o możliwości dostawy mediów dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
 • Jeżeli wnioskowana działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi to należy przedłożyć Akt notarialny zawierający zapis o służebności gruntowej dojścia i dojazdów przez działkę (...) z drogi publicznej do wnioskowanej działki – zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm) – „(...)wnioskowany teren ma dostęp do drogi publicznej (...)
 
 1. Wzory dokumentów:
–    wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 5
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzje wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast dla sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W trakcie postępowania projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie przesłany do uzgodnień. W związku z powyższym ostateczne załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa na uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii).
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Zgodnie z wykładnią art.65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, bądź inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę – organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 KPA.
 2. Zgodnie z art.32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) do uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć w okresie ważności n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Bytowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrębnymi.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Elżbieta Lipka - Inspektor
tel. 59 82 175 02
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 4 ust. 2, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r., poz. 267)
 
OPŁATY:
Należy wnieść opłatę skarbową od wydania decyzji w wysokości 107 zł, natomiast, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego to wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij