Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

5/USC


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
URZĄD STANU CYWILNEGO
Nr karty:
5/USC
KARTA USŁUG



SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALLOGRAFICZNEGO
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testament).
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek o sporządzenie testamentu.
 2. Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu (do wglądu).
 3. Wzory dokumentów:
- wniosek o sporządzenie testamentu,
- protokół na okoliczność sporządzenia testamentu allograficznego.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i dwóch świadków, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem USC.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje.
 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwoływania i unieważniania regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Testament allograficzny. Zgodnie z art. 951 k.c. spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
 Stosownie do regulacji art. 951 § 3 k.c. nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
 
Na podstawie art. 956 k.c. świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba, która:
 1. nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. jest niewidoma, głucha lub niema;
 3. nie może czytać i pisać;
 4. nie posługuje się językiem, w którym sporządzany zostaje testament;
 5. została  skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
Świadkiem nie może być również:
 1. osoba dla której w  sporządzanym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść;
 2. małżonek spadkodawcy, jego krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (art.957 k.c.)
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego
Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50 44
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 951 § 1–3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
OPŁATY:
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
 • 22,00 zł za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (cz. I, pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  na podstawie załącznika do ww. ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282)
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij