Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

6/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE 
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,  
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
6/EO
KARTA USŁUG


 
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku do 18 roku życia.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik .pdf, 433 kB – pobierz, wydrukuj i wypełnij (nie podpisuj, podpis należy złożyć w Urzędzie).
 2. Zdjęcie dziecka lub podopiecznego do dowodu. Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 3. Swój dowód osobisty lub paszport,
 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeśli go ma,
 5. Jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
 6. Jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
Wzory dokumentów:
Wniosek

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Dowód osobisty, Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
 2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy: Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych. Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
 3. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym złożony został wniosek o jego wydanie.
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: Poprzez skrzynkę kontaktową ePUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
INFORMACJE DODATKOWE:
 
 1. Od 8 listopada 2021 r. osobom, które ukończyły 12 lat wydawane są e-dowody z odciskami palców i podpisem. Złożenie wniosku wymaga wizyty w urzędzie.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej możliwe jest jedynie w przypadku osoby do 12 roku życia.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 5. Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.
 6. Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.
 7. Dziecko lub podopieczny powinni być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód możesz jednak odebrać samodzielnie (bez dziecka lub podopiecznego), jeśli: 
 • dziecko nie ma 5 lat albo
 • dziecko ma 5 lat, ale nie ma 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.
 1. Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.
UWAGA:
- Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
- Odbiór dowodu osobistego przez pełnomocnika uniemożliwia aktywację certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, a także wydanie koperty z kodem PUK.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych,
Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50 44

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 816, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400 z późn. zm.).
OPŁATY:
Wniosek jest wolny od opłat
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij