Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

6/FN


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT FINANSOWY
Nr karty:
6/FN
KARTA USŁUGPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Złożenie informacji potrzebne jest do ustalenia wysokości podatku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Informacja o salach, IN - 1

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Informacja jest przeznaczona do wiadomości organu i nie generuje odpowiedzi jeśli jest poprawna, w innych przypadkach termin załatwienia 30 dni.
Złożona informacja powoduje obowiązek uiszczenia podatku leśnego

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
Podatnicy zobowiązani są do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek jest płatny co kwartał, w terminie do 15-go marca, maja, września i listopada.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu podatnik jest zobowiązany powiadomić organ podatkowy i złożyć korektę informacji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.


KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Finansowy, pok. nr 16, tel. 59 821 50 50

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz.1170),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zmianami),
  3. Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019r., poz. 5611),
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij