Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

6/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
6/RG
KARTA USŁUGZmiana decyzji
o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z załącznikami:
  • Pisemna zgoda stron na zmianę przedmiotowej decyzji
  • 1egzemplarz mapy (kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000) z określeniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu, mapa winna obejmować teren w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50m. Należy przedstawić charakterystykę zabudowy - projektowanych budynków w formie graficznej – zgodną z załączoną do wniosku formą opisową (art. 52 ust. 2 pkt 2b w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r.).
  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy z granicą działki, wraz z obszarem na który ta inwestycja będzie oddziaływać, ( szerokość obszaru wyznaczona jako wielkość nie mniejsza niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem) w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali           1 : 2000 do celów opiniodawczych – określenie (wskazanie) granic terenu objętego wnioskiem
  • Upoważnienie inwestora do działania w jego imieniu (w przypadku składania wniosku przez osoby trzecie) wraz z opłatą skarbową 17 zł.
  1. Wzory dokumentów:
wzór wniosku o wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 5
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzje wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast dla sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W trakcie postępowania projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie przesłany do uzgodnień. W związku z powyższym ostateczne załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem terminów przewidzianych w przepisach prawa na uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii).
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Decyzja zmieniająca jest integralną częścią decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Elżbieta Lipka - Inspektor
tel. 59 82 175 02
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267).
 
OPŁATY:
Należy wnieść opłatę skarbową od wydania zmiany decyzji w wysokości 10 zł, natomiast, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego to wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij