Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

6/SZ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE 
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH I PROMOCJI
Nr karty:
6/SZ
KARTA USŁUG


 
DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 
Udzielenie dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z następującymi załącznikami:
 • Kopia dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
 • Oświadczenie o kosztach poniesionych na wykształcenie młodocianego pracownika;
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę;
 • W przypadku zmiany okresu trwania nauki dołączyć także aneksy do umowy, zgody na skrócony/wydłużony okres nauki i inne niezbędne dokumenty:
            - Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
            - Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;
 • Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości ,co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 
Wzory dokumentów:
 • Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym;
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;
 • Oświadczenie o kosztach poniesionych na wykształcenie młodocianego pracownika;
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Wnioski można pobrać ze strony www.tuchomie.pl w zakładce Wzory dokumentów.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY: 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje Wójt Gminy Tuchomie w drodze decyzji administracyjnej wydanej nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
Dofinansowanie wypłacane jest na nr konta wskazany we wniosku, po otrzymaniu środków Funduszu Pracy. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art.  127a ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
INFORMACJE DODATKOWE:
1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym w gminie Tuchomie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy Tuchomie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego zamieszkałego w Gminie Tuchomie.
3. Pracodawcy mogą szkolić młodocianych pracowników w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 622 ze zm.),
4. Przy zawieraniu umów z młodocianymi pracownikami w celu szkolenia zawodowego pracodawcy stosują klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2018 poz. 227 ze zm.).
5. Organ właściwy do wydania decyzji może także wzywać do składania dalszych dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy,
6. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została  rozwiązana z winy pracodawcy.
7. Kwoty dofinansowania, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
8. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).
9. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 
Tryb nauki Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) 254 zł
 
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Niezachowanie tego terminu pozbawia pracodawcę dofinansowania.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji, Weronika Cyrson, tel. 59 821 75 05.
 
PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – art. 122 (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 1148 ze zm.),
2.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minmis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1),
3.Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy  publicznej - Art. 37 ust. 1   (t.j Dz. U z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391 ze zm.),
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.),
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 622 ze zm.),
8.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2018 poz. 227 ze zm.),
9.Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)  dot. działu dziewiątego - Zatrudnianie młodocianych.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350 z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 29 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644)
12. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy z dnia 22 marca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 276)
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij