Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

7/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
7/RG
KARTA USŁUGPrzeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, z załącznikami:
    • Pisemna zgoda strony, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy, na przeniesienie tej decyzji,
    • Oświadczenie osoby/osób, na którą/e ma być przeniesiona decyzja, że przyjmuje/ą wszystkie warunki zawarte w tej decyzji
  1. Wzory dokumentów:
–  wzór wniosku o przeniesienie decyzji
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 5
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzje wydaje Wójt Gminy Tuchomie nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast dla sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Decyzja przeniesienia jest integralną częścią decyzji o warunkach zabudowy.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Elżbieta Lipka - Inspektor
tel. 59 82 175 02
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)
  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 267)
 
 
OPŁATY:
Należy wnieść opłatę skarbową od wydania decyzji w wysokości 56 zł, natomiast, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego to wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij