Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

7/SZ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE 
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
Nr karty:
7/SZ
KARTA USŁUGDOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka – bezpłatny transport zbiorowy (tylko w przypadku uczniów specjalnego ośrodka).
 2. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka – środki komunikacji publicznej/samochód prywatny.
 3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  dziecka.
 4. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 5. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 6. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu – w przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym.
 7. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC/NW – w przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym.
 8. Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem – w przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym.
 9. Kserokopia legitymacji szkolnej lub dokumentacji dziecka niepełnosprawnego uprawniającej do ulgi przy przejazdach środkami komunikacji publicznej – w przypadku dowozu ucznia środkami komunikacji publicznej.
 10. Inne dokumenty, jeżeli wnioskodawca uzna za stosowne.
Wzory dokumentów:
 • Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka – bezpłatny transport zbiorowy;
 • Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka – środki komunikacji publicznej/samochód prywatny.
   
  Wnioski można pobrać ze strony www.tuchomie.pl w zakładce Wzory dokumentów.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY: 
W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie.
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Uprawnieni do dowozu:
 • zgodnie z art. 32 ust. 6 gmina ma obowiązek zapewnić; niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 • zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 1 gmina ma obowiązek zapewnić: uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 • zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 2 gmina ma obowiązek zapewnić: dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
            a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z                                        niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
            b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
            Obowiązki gminy, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełni poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
 
Koszt = (a - b) * c * d/100
 
gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
 
Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem, a rodzicami. Wójt zawiera z rodzicami umowę, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wszystkie niezbędne dokumenty oraz wnioski zaleca się złożyć do końca lipca każdego roku.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji, Weronika Cyrson, tel. 59-821-75-05.
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.),
 2. Art. 1 ustawy o zmianie ustawy - prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248)
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij