Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

8/SZ


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE 
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
Nr karty:
8/SZ
KARTA USŁUGWYDANIE DECYZJI W SPRAWIE NADANIA LUB ODMOWIE NADANIA
 STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI: 
Procedura uzyskiwania awansu  zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Uzyskanie awansu  zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego(załącznik nr 1).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (załącznik nr 2);
 5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 7. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.
 1. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Wójt Gminy Tuchomie wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
 
 Wymagane dokumenty:
 1. Formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia (załącznik nr 3);
 2. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia;
 3. Poświadczoną kopię dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 1. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela lub art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela lub art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (załącznik nr 4);
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje dotycz. zatrudnienia w szkole (załącznik nr 5);
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres pracy w szkole wyższej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 5. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.
Wnioski można pobrać ze strony www.tuchomie.pl w zakładce Wzory dokumentów.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16,  pokój nr 5.
 
TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY: 
Warunkiem wszczęcia postępowania jest przystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminu przed Komisja Egzaminacyjną. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego odbywa się ustawowo w dwóch terminach:
 • do 31 sierpnia gdy wniosek wpływa do 30 czerwca danego roku,
 • do 31 grudnia gdy wniosek wpłynie do 31 października danego roku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem organu wydającego do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
W przypadku posiadania dokumentów wystawionych na różne nazwiska – należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego dokumentu (np. akt małżeństwa, dowód osobisty).
Gdy wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji, Weronika Cyrson, tel. 59-821-75-05.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942);
 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.).
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
 
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij