Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

9/EO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
      REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, 
OBRONNYCH I WOJSKOWYCH
Nr karty:
9/EO
KARTA USŁUGUDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem ePUAP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Wzory dokumentów:
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 10
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Tryb Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:
  1. sądy:
  2. organy prokuratury;
  3. organy Policji;
  4. Komendant Główny Straży Granicznej;
  5. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  6. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  7. organy Krajowej Administracji Skarbowej;
  8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  9. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  10. Szef Agencji Wywiadu;
  11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  12. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 3. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:
  1. wykażą w tym interes prawny, lub
  2. wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
 4. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
  1. podmioty (wymienione w pkt. 2),
  2. inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
 5. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
 6. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 7. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Wojskowych,  
Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 59 821 50  44
 
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 319 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz.U. z 2015 poz.1604).
 
OPŁATY:
 1. Wniosek Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 PLN.
 2. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty:
  1. organy prokuratury;
  2. organy Policji;
  3. Komendant Główny Straży Granicznej;
  4. Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  5. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  6. organy Służby Celnej;
  7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
  8. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  9. Szef Agencji Wywiadu;
  10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  11. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  12. wywiad skarbowy;
  13. sądy;
  14. inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij