Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

9/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
9/RG
KARTA USŁUGZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Ustalenie lub zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wypełniona deklaracja (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3, na stronie www.bip.tuchomie.pl lub tutaj)
  2. W przypadku nie powstawania odpadów komunalnych – wypełniona deklaracja zerowa oraz pisemne oświadczenie (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3, na stronie www.bip.tuchomie.pl lub tutaj).
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Z chwilą złożenia deklaracji

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE:
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastą[piła zmiana.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
  3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy, pok. nr 3, tel. 59 82 150 51

PODSTAWA PRAWNA:
art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.),

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij