Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 czerwiec 2018
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r.
Zmiana przepisów wiąże  się  z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Tuchomie nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, do czego obliguje radę gminy treść art. 12 znowelizowanej ustawy.

Stosownie do art. 12 ust.5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem uchwał, zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy – czyli sołectw.
W związku z powyższym zaistniała konieczność zwołania w maju/czerwcu 2018 r. zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie.
 
Dla części sołectw terminy zebrań zostały już ustalone:
 • Masłowiczki - 22.05.2018 r. (zebranie odbyło się)
 • Nowe Huty - 29.05.2018 r. (zebranie odbyło się)
 • Masłowice Tuchomskie - 08.06.2018 r. (piątek)
 • Modrzejewo - 12.06.2018 r. (wtorek)
 • Zagony - 13.06.2018 r. (środa)
 • Tuchomko - 14.06.2018 r. (czwartek)
 • Ciemno - 16.06.2018 r. (sobota) 
 • Masłowice Trzebiatkowskie - 20.06.2018 r. (środa)
 • Trzebiatkowa - 22.06.2018 r. (piątek) - na zebraniu wiejskim sołectwa Trzebiatkowa przeprowadzony zostanie także wybór sołtysa
 • Tuchomie - 22.06.2018 r. (piątek)
 • Tągowie - 26.06.2018 r. (wtorek)
 • Kramarzyny - 26.06.2018 r. (wtorek)
 • Piaszno - 02.07.2018 r. (poniedziałek).
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectw do udziału w zebraniach.

Na podstawie art. 12 ust. 1,  rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:

 1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy,      tj. oddzielnie na: napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu.
 2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
 3. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym, limitom podlegała liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W gminie Tuchomie, w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dotychczasowy limit określony był na poziomie 42 punktów. W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 18 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 14 zezwoleń powyżej 4,5% zawartością alkoholu do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 14 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, dotychczasowy limit wynosił 8 punktów. W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 4 zezwolenia na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 4 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 4 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu.

Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości.
Przygotowany projekt uwzględnia także zasady usytuowania na terenie gminy Tuchomie  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 12 ust.3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ich określenie należy do kompetencji  rady gminy. Pod pojęciem zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, przy czym ustawa nie określa jakie obiekty powinny być chronione. Tę kwestię regulują przepisy prawa miejscowego.

Uchwała powinna określać zasady usytuowania punktów sprzedaży względem miejsc chronionych w sposób precyzyjny i czytelny, tak aby po zapoznaniu się z jej treścią, każdy mógł  w sposób jednoznaczny określić, jaka lokalizacja jest według jej przepisów dopuszczalna, a jaka zabroniona.

W przedłożonym projekcie, za obiekty chronione w gminie Tuchomie  proponuje się uznać  przedszkola, szkoły, zakłady lub placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, kościołów, cmentarzy. Odległość od punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do obiektów chronionych - mierzona najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, nie może być mniejsza niż 20 m.

Proponowana uchwała nie obciąża budżetu gminy Tuchomie.

Do dnia wejścia w życie nowych uchwał, zachowują moc dotychczasowe uchwały, jednak  nie dłużej jednak niż przez okres sześciu  miesięcy od dnia wejścia w życie  ustawy zmieniającej.Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij