Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 czerwiec 2018
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu ogłasza konkurs na realizację zadania: Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Cel konkursu:
  1. Stwarzanie możliwości wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową.
Zasady uczestnictwa:
  • Konkurs ma charakter gminny.
  • Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe.
  • Termin składania wniosków : do 15.06.2018r. ,do godz. 10:00
  • Realizacja do 31.08.2018r.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018( Dz. U. z 2018 poz. 1000) ze zm.)

Ocena:
Oceny wniosków dokona komisja konkursowa składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tuchomiu.

Ocenie podlegać będzie:
  • zgodność pracy z tematem konkursu
  • oryginalność ujęcia tematu
  • czas realizacji konkursu, cykliczność spotkań
Łączna kwota dotacji wynosi 6.000,00 zł.

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania wskazanego w ofercie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2018r. a wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie na stronie internetowej www.tuchomie.pl.

UWAGA:
Projekty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacje uzupełniające:
Wzory ofert (w załączniku) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 53.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij