Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 maj 2017
Gmina Tuchomie wyłoniła Wykonawcę systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych. W ramach zadania firma Gison z Krakowa sporządzi elektroniczną ewidencję publicznych dróg gminnych (108 km) oraz obiektów mostowych (9 szt.), a także 47 przepustów.
Cyfrowy model pasa drogowego dróg gminnych posiadał będzie zinwentaryzowane takie elementy jak:
  • wszystkie elementy pasa drogowego: jezdnia, chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, pasy zieleni, parkingi, miejsca postojowe, place, zatoki, przystanki autobusowe, zjazdy z dróg (lokalizacja, szerokość, długość, rodzaj nawierzchni),
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi (lokalizacja, rodzaj oznakowania),
  • widoczne elementy infrastruktury technicznej, np. hydrant, studzienka rewizyjna, kratka kanalizacyjna, właz kanalizacyjny, właz teletechniczny, zasuwa wodna, słup teletechniczny, słupek telekomunikacyjny, słup energetyczny, itp. (lokalizacja, rodzaj urządzenia),
  • oświetlenie drogi (lokalizacja),
  • obiekty obce takie jak: drzewa, krzewy jako skupiska, słup ogłoszeniowy itp. (lokalizacja, rodzaj obiektu),
  • przepusty.
System umożliwiał będzie również m.in. sporządzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, tworzenie zestawień według zadanych kryteriów, np. długości, zestawienie nawierzchni na terenie całej gminy bądź miejscowościami, drukowanie map tematycznych w zadanej skali, wprowadzenie kilometrażu dróg.
Dostęp do przeglądania graficznej części sieci dróg będzie miał każdy z mieszkańców poprzez stronę internetową Gminy dzięki czemu zwiększy się świadomość o przebiegu dróg gminnych oraz ich stanie. Wprowadziliśmy również dodatkowe oznakowanie dróg, podczas wyznaczania bądź wznawiania granic stosowane będą żółte betonowe słupki wystające ok 1m nad gruntem. 

W ramach prac Wykonawca sporządzi również foto rejestrację pasa drogowego pojazdem wyposażonym w geokamerę. Wykonane zostaną także Książki Dróg i Obiektów Mostowych, a także przeglądy ich stanu technicznego. Sieć dróg gminnych na terenie gminy Tuchomie sporządzona zostanie dodatkowo w wersji papierowej, a mapy sieci dróg poszczególnych miejscowości otrzymają również sołtysi.

Całość zadania wykonana zostanie do końca sierpnia 2017 r. za kwotę 39.360,00 zł (kwota zawiera również trzyletni serwis i utrzymanie systemu)

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij