Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 grudzień 2020
Od 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w systemie gospodarki odpadami, które zobowiązani jesteśmy wprowadzić zgodnie z regulacjami ustawowymi:
  1. obowiązek selektywnej zbiórki wszystkich odpadów – w przypadku nienależytego segregowania odpadów Wójt zobowiązany jest wydać decyzję nakładającą opłatę podwyższoną (w wysokości trzykrotnie wyższej od opłaty podstawowej);
  2. selektywna zbiórka bioodpadów, jest nowym, osobnym kosztem. Koszty te będą ponoszone przez osoby, które nie mogą lub nie chcą kompostować bioodpadów organicznych;
  3. szkło będzie odbierane co kwartał z domów (zlikwidowane zostaną tzw. „dzwony”);
  4. zwiększona zostanie częstotliwość zbiórki odpadów w sezonie letnim;
  5. obowiązywać będą nowe stawki opłat (obecnie obowiązujące w gminie zostały zakwestionowane), naliczane od osoby, z uwzględnieniem obniżenia stawki miesięcznej w powiązaniu z zwiększaniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Staraliśmy się, aby rozpiętość opłat była jak najmniejsza (zbliżona do obecnych). Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, że 60 % kosztów to zbiórka i transport odpadów, zatem koszt, który jest taki sam, niezależnie czy w danej nieruchomości mieszka jedna czy więcej osób, 35 % to koszt zagospodarowania odpadów, który zależny jest od ilości śmieci, czyli od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stąd uzasadnienie zróżnicowania opłat stawki miesięcznej;
  6. od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe deklaracje dot. opłat za odpady, które do 10 lutego 2021 r. każdy zobowiązany musi złożyć do Urzędu Gminy w Tuchomiu w wersji papierowej lub elektronicznej (w tym drugim przypadku wyłącznie przez e-puap z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego);
  7. dane zawarte w składanych deklaracjach, w zakresie dot. liczby osób, będą weryfikowane z danymi ewidencji ludności (w przypadku rozbieżności konieczne będzie złożenie dodatkowych wyjaśnień);
  8. w 2021 r. starać się będziemy, aby foliowe worki zastąpione zostały pojemnikami na szkło, plastik i bioodpady.
W systemie gospodarki odpadami przybywa problemów: „rozszczelniono” system zbiórki, znacząco rosną opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów w zakładzie w Sierznie. Ustawami i rozporządzeniami wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia p-poż wysypisk, monitoring, ubezpieczenia, zwiększono opłaty środowiskowe. Obniżyło się także zainteresowanie firm przetwórstwem odpadów. Wszystko to znacząco wpływa na wzrost kosztów, które musimy ponosić.
Mamy jednak nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami naszej gminy, nadal będziemy sobie dobrze radzić z odpadami. Zachęcamy szczególnie do świadomego zmniejszania ilości odpadów „produkowanych” w domach, do kompostowania bio oraz do selektywnej zbiórki odpadów, której ścisłe przestrzeganie zasad stanie się od przyszłego roku ważnym wymogiem, abyśmy uniknęli płacenia kar przez gminę oraz karnego zwiększenia wysokości opłaty przez mieszkańców.  Zadbajmy w ten sposób o środowisko, w którym mieszkamy oraz nasze portfele. Im mniej odpadów wytworzymy, tym mniej wspólnie zapłacimy za ich zagospodarowanie.
Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami i materiałami.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij