Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 czerwiec 2017
W dniu 30 maja 2017r. o godzinie 11:00 w Centrum Międzynarodowych Spotkań przy ul. Szkolnej 4 w Tuchomiu odbyło się spotkanie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 475/2 położonej w Tuchomiu.
Spotkanie warsztatowe prowadzone było przez moderatora – Panią Patrycję Osińską w formie zogniskowanego wywiadu grupowego tzw. fokusa i dedykowany był dla interesariuszy, czyli właścicieli nieruchomości objętej sporządzaniem mpzp, właścicieli nieruchomości sąsiednich czy instytucji lub organizacji, których głos może mieć decydujące znaczenie w procedurze planistycznej. Zainteresowanie spotkaniem było duże, co nas ogromnie cieszy.

W trakcie warsztatów uczestnicy zostali zapoznani z pojęciami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz z planem inwestycyjnym, jakie przewiduje właściciel nieruchomości. Interesariusze mieli możliwość wypowiedzenia się, mówili o swoich obawach i wątpliwościach. Finalnie wstępne uwagi i opinie zostały formalnie zapisane na tablicy a następnie utrwalone w formie raportu z konsultacji społecznych. W następnym etapie zostaną one przekazane urbanistom, opracowującym studium i mpzp dla tego terenu.

Pliki do pobrania:
Formularz:
Uwagi i sugestie do ankiety:
Wypełnij pola formularza:
(Pola oznaczone * są wymagane)
Ankieta:
Oddaj swój głos:
Płeć
Kobieta

Mężczyzna

Wiek
18-25

26-45

46-65

Więcej niż 65

Czy wie Pani/Pan co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren

tak, jeśli plan dotyczy obszaru , położonego blisko mojego domu

nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem/ nie zastanawiałam

nie, gdyż urzędnicy i tak zrobią co chcą

nie mam zdania

Jak ocenia Pan/Pani istniejące zagospodarowanie terenu wskazanego do opracowania planu miejscowego?
bardzo dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu?
właściciel działki

miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo

miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie

miejsce spędzania wolnego czasu

jestem zainteresowany kupnem działki na tym terenie

Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar?
mieszkaniowy

usługowy

mieszkaniowo-usługowy

rekreacyjny

Jakie kwestie chciałaby Pani /chciałby Pan rozwiązać za pomocą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi)
poprawa infrastruktury drogowej (przebudowa istniejących chodników, jezdni)

rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej (rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej)

urządzenie części terenu pod rekreację

zapewnienie ładu przestrzennego w tym rejonie

Osoba odpowiedzialna za konsultacje:
Agnieszka Wantoch Rekowska
59 821 50 42
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij