Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 listopad 2017
W dniu 24 listopada 2017 r. odbyła się XVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Tuchomie.

W trakcie sesji radni podjęli uchwały dotyczące:
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie;
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie;
 • zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2017;
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie;
 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe (dot. szkół w Kramarzynach i Tuchomiu);
 • przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9 i 285/10 położonych w Tuchomiu;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat – Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat – Gabinet Stomatologiczny w Tuchomiu;
 • współdziałania Gminy Tuchomie z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Ponadto przedmiotem obrad sesji były:
 • informacja o stanie oświaty;
 • informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Z podjętymi uchwałami można zapoznać się TUTAJ.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij