Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 maj 2017
Informacja z posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie z dnia 10 maja 2017 roku
Członkowie komisji podczas posiedzenia zajmowali się sprawami:
 • Bieżące sprawy szkół, arkusze organizacyjne, realizowane projekty oświatowe - spotkanie z dyrektorami szkół.
Arkusz organizacji szkół to podstawowy dokument, będący zbiorem informacji niezbędnych do organizacji zajęć, zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, zawierający dane pozwalające na planowanie budżetu szkoły.
W kwietniu br. Dyrektorzy szkół opracowali arkusze organizacji na rok szkolny 2017/2018, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczna, zakładowe organizacje związkowe oraz Kuratorium Oświaty. Określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, a w szczególności liczbę i rozkład godzin zajęć dla poszczególnych oddziałów oraz ich podział między nauczycieli danej szkoły.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie arkusza organizacji, a w szczególności w obszarach:
 1. przestrzegania ramowych planów nauczania,
 2. zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami,
 3. przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, biorąc pod uwagę zapewnienie etatu nauczycielom później zaś przydział godzin ponadwymiarowych,
 4. dokonywania podziału uczniów na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Liczba oddziałów (klas) w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego nie zmieniła się. Łączna liczba uczniów w obu szkołach prowadzonych na terenie Gminy Tuchomie liczyć będzie 600 osób, natomiast w mijającym roku szkolnym jest 619 osób. Zwiększy się ilość godzin obowiązkowych, przy nieznanej jeszcze ostatecznej podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej.

W załączeniu przedstawione są zestawienia podsumowujące opis organizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminne Tuchomie.

 
 • Sprawozdanie z działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, funkcjonowanie dziennego Domu Senior – Wigor, spotkanie z dyrektorem GOK.
 • Podjęcie współdziałania i utworzenia partnerstwa z innymi gminami na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Teleopieka w gminach partnerskich”.
 • Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tuchomie na lata 2017-2020.
 • Sprzeciwu wobec ograniczenia samorządności.
 • Nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Tuchomie, na działce nr 217 w Tuchomiu – wyniki ankiet konsultacji społecznych.
 • Złożonych i przygotowywanych wnioskach i projektach o dofinansowanie.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij