Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 grudzień 2017
Wójt Gminy Tuchomie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573) oraz uchwały Nr XVIII/230/2017 Rady Gminy w Tuchomiu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, a także Uchwały Nr XIX/240/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie, zarządzam co następuje:

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2018 roku.

Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 roku:

 
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, w którym przyjęto następujące działania:
 • organizacja imprez kulturalnych,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury i krajoznawstwa,
 • działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji kaszubskiej,
 • organizacja zajęć pozaszkolnych, obozów, kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
 • spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr I w 2018 roku – 17.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr I w 2017 roku wynosiły – 16.000,00 zł.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:
 • angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • organizowanie i propagowanie sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Tuchomie,
 • popularyzacja sportu przez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców Gminy Tuchomie,
 • wspieranie aktywności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr II w 2018 roku– 47.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr II w 2017 roku wynosiły – 42.000,00 zł.

 1. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy, w którym przyjęto następujące działania:
 • działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
 • środowiskowa praca socjalna,
 • animacja środowisk lokalnych,
 • działania na rzecz integracji społecznej,
 • działania na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego dla mieszkańców i organizacji z gminy Tuchomie

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr III w 2018 roku– 3.500,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr III w 2017 roku wynosiły – 8.500,00 zł

Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2017 r. (piątek) do godz. 15.30 

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Wnuk Lipińska, Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
 Urzędu Gminy w Tuchomiu, pok. Nr 6 (Parter - Biuro Obsługi Klienta), tel. 59 821-75-04, e-mail: m.lipinska@tuchomie.pl

Wszystkie załączniki dostępne są TUTAJ


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij