Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 listopad 2018
W dniu 6 listopada 2018 r. odbyła się XXIV (ostatnia) sesja Rady Gminy Tuchomie VII kadencji.
Podczas sesji Rada Gminy podjęła m.in. uchwały w sprawach:
  • Zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu ich rozliczania.
Dzięki tej uchwale możliwym będzie zapewnienie dostarczania wody do domostw zlokalizowanych na wybudowaniach (nie podłączonych do sieci wodociągowej) poprzez budowę, przez właścicieli nieruchomości, własnych ujęć wody - dotowanych przez gminę. Takie wsparcie będzie korzystne zarówno dla gminy jak również dla właścicieli nieruchomości. Gmina nie będzie musiała ponosić wysokich kosztów realizacji inwestycji budowy wodociągu, mieszkańcy zaś będą mogli skorzystać dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (nie więcej jednak niż 25 tys. zł).
  • Przyjęcia statutu gminnego żłobka w Tuchomiu.
Przyjęty statut ma charakter ramowy, którego postanowienia wyznaczają zakres działania Żłobka Gminnego w Tuchomiu. Przyjęcie statutu pozwoli na utworzenie od 1 marca 2019 r. nowoczesnej placówki, w której dzieci będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Nowy żłobek zlokalizowany będzie przy ul. Ks. Jana Hinza w Tuchomiu. Dysponował będzie 20 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
  • Zmian w statutach sołectw.
Najistotniejsze zmiany dotyczą ujednolicenia kworum wymaganego dla możności podejmowania przez zebrania wiejskie uchwał (w tym dot. wyborów sołtysa i rady sołeckiej). Kworum to ustanowiono na poziomie 10%, z wyjątkiem Kramarzyn i Modrzejewa (5%) oraz Tuchomia (3%). Ponadto wydłużono kadencję sołtysów i rad sołeckich poprzez zrównanie ich z kadencją rady gminy (5 lat). Wójt otrzymał także kompetencję zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w przypadku jego odwołania, rezygnacji lub śmierci (wybory na nową kadencję zarządzać będzie nadal rada gminy).
 
Ponadto rada gminy podjęła także uchwały dotyczące:
  • aktualizacji planów odnowy miejscowości;
  • trzy uchwały podatkowe;
  • zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018;
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
  • dwie uchwały w sprawie przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
Wszystkie uchwały można znaleźć tutaj.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij