Notice: Undefined variable: photo_b in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196

Notice: Undefined variable: photo_m in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196
Aktualności - Gmina Tuchomie

Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 kwiecień 2013
Informacja na temat:
  1. wniosku grupy inicjatywnej wyrażającej sprzeciw dla wydania zgody na budowę Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu
  2. wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wieś Tuchomie
oraz odpowiedzi na zawarte we wniosku problemy
W dniu 2 kwietnia 2013r. Grupa Inicjatywna złożyła sprzeciw dla wydania zgody na budowę Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu i jednocześnie wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wieś Tuchomie.
 
Sprawa wniosku zostanie przekazana Komisjom Rady Gminy Tuchomie celem wypracowania opinii.
 
Odnosząc się do uzasadnienia do powyższego wniosku, warto zaznaczyć, że:
  1. Wójt w przedmiotowej sprawie na bieżąco informował radnych Gminy Tuchomie,  o planowanej budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu.
Na posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tuchomie w dniu 27 lutego 2013 roku, zapoznano wszystkich uczestników z informacją o planowanej budowie. W spotkaniu komisji uczestniczyli również mieszkańcy Tuchomia oraz przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel firmy Spectra przygotowującej Raport o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu, dz. Nr 89/24. Dodatkowo w dniu 27 lutego 2013 roku zostało zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Gminy Tuchomie przez przedstawicieli firmy Ecosite w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu w powyższej sprawie.
Odnośnie zarzutu dotyczącego udostępnienia Raportu na stronie www.bip.tuchomie.pl, informuję, że Raport nie jest własnością Gminy i nie jest dokumentem ostatecznym.  Raport był dwukrotnie wyłożony do wglądu i każdy miał prawo się z nim zapoznać.

Warto zaznaczyć, że organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16 w/w ustawy organ ma obowiązek zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie dane dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres danych, które dotyczą raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a jakie organ obowiązany jest publicznie udostępnić uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości oraz układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Dane dotyczące raportu w przedmiotowej sprawie w wymaganym zakresie zamieszczone zostały na stronie internetowej www.ekoportal.pl na karcie nr 2/2013, do portalu bezpośredni odnośnik znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tuchomiu. Wobec powyższego nie ma podstaw prawnych aby na stronie internetowej www.bip.tuchomie.pl  zamieszczać treść raportu.

Sprawy leżące w kompetencji Rady Gminy Tuchomie, będą jej przekazywane.
  1. Odnośnie prowadzenia właściwej, spójnej polityki gospodarowania przestrzenią na terenie Gminy Tuchomie, zaznaczam, że już w 1991 r. Rada Gminy Tuchomie Uchwałą Nr XVI/64/1991 z dnia 30 lipca 1991r. w sprawie zatwierdzenia po aktualizacji planu przestrzennego zagospodarowania gminy Tuchomie na lata 1989-2005, wprowadziła oznaczenie UR tzn. teren dla zakładów rzemiosła uciążliwego obejmujący rejon pomiędzy ul. Lipową a Zakładem Rolnym. Późniejsze plany jedynie rozszerzyły obszar tej funkcji.
Zgodnie z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego każdy może składać wnioski do planu podczas konsultacji społecznych.
Planowanie przestrzenne w Gminie Tuchomie, zawsze było przeprowadzane w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i było udziałem społeczeństwa. Każdy mógł zapoznać się planem i w przeszłości nie kwestionowano lokalizacji w tym obszarze.
  1. Oddziaływanie planowanej budowy Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu, na pewno nie będzie obojętna dla środowiska. Pomoże rozwiązać problem składowania odpadów poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów, pozwoli zaoszczędzić surowce naturalne.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem polskim w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, należy jednoznacznie stwierdzić, że w przedmiotowym zakładzie przerabiane mechanicznie będą odpady a nie śmieci. Taki rzeczownik w prawie polskim nie występuje. Pragniemy również zauważyć, że prawo środowiskowe nie zna rzeczownika smród. W związku z tym ciężko się do takich sformułowań odnieść. Ponadto wielokrotnie stwierdzono również poprzez wizje lokalne, że planowany zakład nie stanowi uciążliwości w bezpośrednim otoczeniu. Odpady dowożone, pozbawione są organiki, mają konsystencję stałą, suchą i nie są atrakcyjną karmą dla gryzoni. Dodatkowo prowadzona będzie deratyzacja.

Produkcja poza wytwarzaniem pyłu nie powoduje żadnych dodatkowych uciążliwości. Pył ten będzie niwelowany za pomocą specjalnych wentylatorów.

Inwestor zorganizował wizytę na instalacji w Chlewnicy. Nie należy projektowanej instalacji w Tuchomiu porównywać z instalacją w Chlewnicy. Inwestor chciał poprzez wizytę w Chlewnicy pokazać gotowy odpad, brak fetoru i najważniejsze, że nie jest to instalacja szkodliwa.  Instalacja w Chlewnicy do produkcji paliwa alternatywnego jest jedynie częścią składową Składowiska Odpadów Komunalnych w Chlewnicy.

Grupa Inicjatywna we wniosku odnotowała również nieuzasadnione następujące problemy mogące wystąpić w planowanej inwestycji:
 
Problem 1
Niewłaściwa lokalizacja. Teren wsi w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie jest właściwy dla istnienia zakładu sklasyfikowanego jako niebezpieczny dla środowiska i człowieka. Przeróbka śmieci zawsze wprowadza uciążliwość i nigdy nie można jej całkowicie wyeliminować. Gmina powinna narzucić lokalizację takiego zakładu w miejscu, które będzie predysponowane z dala od siedlisk ludzkich, najlepiej dokonując koncentracji przedsięwzięć uciążliwych.

Odpowiedź:
Planowany  Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska i człowieka.
Tylko odpady w nim rozdrabniane np. blat stołu, blat biurka, drewno impregnowane, wszelkie rzeczy pomalowane farbą olejną, bądź lakierem, szmaty przybrudzone olejem czy  smarem, płytki PCV, itp. są sklasyfikowane jako „niebezpieczne”.
Zgodnie z Raportem wszelkie oddziaływania produkcji mieszczą się w granicach działki, na której planowana jest inwestycja.
 
Problem 2
„Istnienie zakładu nie należy zawężać li tylko do wygrodzonego terenu. Drogi dojazdowe (również te gminne bardzo słabej jakości) są oczywistym składnikiem wprowadzonych uciążliwości jak: wzmożony ruch pojazdów o dużym tonażu, fetor, zanieczyszczenia, hałas, pyły unoszący się z pojazdów, dalsza degradacja dróg lokalnych po których dostarczane będą składniki do produkcji. Drogi publiczne w tej miejscowości nie były przewidziane pod taką eksploatację.”
 
Odpowiedź:
Dowóz odpadów z Zakładu w Sierznie będzie odbywał się drogami: powiatowymi oraz krajowymi a także drogą wewnętrzną utwardzoną, wiodącą do działki inwestora.
Dodatkowo przedstawiamy odpowiedź do wcześniejszych zarzutów związanych z tym problemem:
Dowóz odpadów do przerobu i odbiór produktów powodować będzie emisję spalin z silników pojazdów ciężarowych (o ładowności do 20 ton). W celu dowiezienia przewidywanej ilości odpadów do przetwarzania i odebrania produktu na teren zakładu wjeżdżać będzie średnio 6 takich samochodów dziennie – w godzinach od 6.00 do 22.00.
W skład spalin emitowanych z silników samochodów i maszyn olejem napędowym wchodzą zarówno dwutlenek siarki, jaki i dwutlenek azotu, a także tlenek węgla, pył i śladowe ilości węglowodorów alifatycznych. W opracowanym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego zakładu obliczono możliwe emisje wszystkich tych gazów i zasięg ich rozprzestrzeniania. Przeprowadzona analiza wykazała, że rocznie z rur wydechowych pojazdów i maszyn emitowane będzie od 40 do 160 kg poszczególnych gazów i pyłu, czyli mniej niż spalenie 5 ton dobrego węgla w małym piecu domowym.
 
Warto zaznaczyć, że do każdego dobrze rozwijającego się przedsiębiorstwa dojeżdżają samochody o większej ładowności.
 
Problem 3
„Drobne śmieci fruwające na przestrzeni nawet paru kilometrów od zakładu, jak powstałe na skutek transportu. Przedmiotowa produkcja,  transport nie ma charakteru sterylnego, tak by zapewnić brak uciążliwości. Dowodzą tego podobne zakłady istniejące na terenie kraju. Co istotne Inwestor zaproponował (jego kosztem) i staraniem) zwiedzanie podobnego zakładu koło miejscowości Potęgowo – marzec 2013r. Uczestnicy doświadczyli smrodu na setki a nawet tysiące metrów (wiatr roznosił) oraz wszechobecne drobne śmieci poza teren zakładu. Drzewa zamiast liści były przyozdobione w folie, złotka, papierki i inne ...”
 
Odpowiedź:
Odpady będą sprasowane, belowane. Będą trafiały bezpośrednio z samochodu do magazynu.
Produkcja tzw. paliwa alternatywnego w planowanym zakładzie polegać będzie wyłącznie na mechanicznym rozdrabnianiu dowożonych odpadów palnych na małe kawałki.
Odnośnie fruwających śmieci i drzew przyozdobionych w folie, złotka …  odsyłamy do artykułu „W górę w dół”, który ukazał się w „Dzienniku powiatu bytowskiego nasze miasto” (dodatek do Dziennika Bałtyckiego” z dnia 5 kwietnia 2013r.):
skan
 
Problem 4
„W przepisach nie ma normy na smród, fetor, odory. Raport w tej części się nie wypowiada, bo i nie ma do czego. Nie można dokonać oceny kiedy nie ma normy a uciążliwość bez wątpienia wystąpi. Brak normy nie zwalnia z potrzeby uwzględnienia zagrożenia. Nie można twierdzić, że wszystko jest zgodne z prawem, gdy prawo nie reguluje tej materii a problem istnieje. W tej sytuacji uprawnionym jest stwierdzenie z jakim prawem?, skoro go w naszym kraju nie ma!
Decydenci – zwracamy uwagę, że zakład przeróbki odpadów z śmieci to nie szklarnia z kwiatami.”
 
Odpowiedź:
W zakładzie nie będą przechowywane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone bądź kuchenne, lub inne odpady ulegające biodegradacji.
Przetwarzane będą tylko odpady suche, które nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów.
Planowany przerób odpadów nie będzie powodował wydzielania ani dwutlenku siarki, ani dwutlenku azotu, ani żadnych innych substancji czy gazów toksycznych.
Stwierdzenie, że „uciążliwość bez wątpienia wystąpi” jest domniemane (dotyczy odorów.)
 
Problem 5
„Wątpliwość budzi przewożenie odpadów z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie do Tuchomia. Naszym zdaniem tego rodzaju zakład powinien być lokalizowany w Sierznie, gdzie tereny są wyznaczone pod cele (rozbudowy). Przewożenie odpadów (jeśli istnieją inne możliwości) nie jest korzystne i generuje niepotrzebne koszty, które mieszkańcy muszą zapłacić (gospodarka odpadami musi się zbilansować).”
 
Odpowiedź:
Powstanie Zakładu spowoduje obniżenie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponoszą mieszkańcy.
Poza tym teren jest uzbrojony w energię elektryczna, wodę, drogi dojazdowe, co obniża koszty jego powstania.
             
Problem 6
„Problem zieleni nasadzonej. Opisana w raporcie ochrona zakładu w postaci zwartej zieleni wzdłuż granicy działki, jest rozwiązaniem naiwnym – iluzorycznym. W praktyce oznacza to, że skuteczność takiej ochrony wystąpi z chwilą osiągnięcia przez rośliny należytych rozmiarów i gęstości pędów, co można osiągnąć dopiero po 10-20 latach starannej pielęgnacji!”
 
Odpowiedź:
Inwestor nie jest w stanie przyspieszyć wzrostu zaplanowanej zieleni.
 
 
Dodatkowo odnosząc się do przytoczonego cytatu z ustawy (nie podano jakiej) dotyczącego: zrównoważony rozwój – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

warto zaznaczyć, że planowana budowa przyniesie korzyści dla społeczeństwa „w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” jak i gminy:
  • możliwość rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia - w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb niezbędne jest zatrudnienie, dające poczucie stabilności, bezpieczeństwa i  zagwarantowanego dochodu,
  • zmniejszenie terenów pod składowiska – w celu ochrony środowiska ważne jest aby chronić tereny ...,
  • podatki i opłaty należne gminie – w celu realizacji zadań własnych gminy niezbędne są jej dochody, które może otrzymać z należnych podatków i opłat od wybudowanego Zakładu.
 Stosowanie paliw alternatywnych jest korzyścią również dla środowiska:
  • pozwala oszczędzać surowce naturalne,
  • pomaga rozwiązać problem składowania odpadów - zmniejszenie ilości składowanych odpadów.
 
Wszyscy chcemy mieć  czyste i piękne środowisko, a w Tuchomiu możemy mieć taką możliwość. Odpady zamiast trafiać na wysypisko, byłyby powtórnie zużyte.
 
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij