Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 lipiec 2017
Podsumowanie i raport z etapu informowania i diagnozowania konsultacji społecznych ws. sporządzenia miejscowego planu dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu.
Podsumowanie i raport z etapu informowania dot. konsultacji społecznych ws. sporządzania miejscowego planu dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu.
 
Zlecono do wykonania i wydruku 100 plakatów informacyjnych oraz 1000 ulotek informacyjno-edukacyjno-promocyjnych. Wykonano projekt logotypu konsultacji społecznych.
Podczas ankietyzacji uświadamiano ankietyzowanych co to są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jakie jest ich znaczenie i jaki mają wpływ na ich opracowywanie. Podczas akcji ankietyzacyjnej rozdawano ulotki o charakterze edukacyjnym nt. konsultacji społecznych i partycypacji.

Przed spotkaniami fokusowymi wywieszano plakaty informujące o tym wydarzeniu.

Namiot ze stołem i krzesełkami spełnił swoją funkcję, bowiem przy drugich konsultacjach mieszkańcy z zainteresowaniem podchodzili do stoiska aby upewnić się, czego tym razem dotyczą konsultacje. Należy zatem wywnioskować, że w świadomości mieszkańców zaistniał mobilny punkt konsultacyjny jako narzędzie, służące do informowania mieszkańców.

Na stronie internetowej Gminy Tuchomie www.tuchomie.pl powstała zakładka „Konsultacje społeczne”, na której umieszczane są bieżące informacje na temat przeprowadzanych aktualnie konsultacjach społecznych.

Dodatkowo osoby, które zadeklarowały chęć otrzymywania informacji drogą sms-ową zostały poinformowane o toczących się konsultacjach społecznych i pracach planistycznych dot. mpzp dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu.

Podsumowanie i raport z etapu diagnozowania
 konsultacji społecznych ws. sporządzenia miejscowego planu dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu.
 
22 maja 2017r. spotkał się zespół roboczy, składający się z pracowników Urzędu Gminy w Tuchomiu, którego zadaniem było opracowanie mapy interesariuszy. Grupę tę (zespół roboczy) stanowili pracownicy Urzędu Gminy w Tuchomiu:
  1. Jacek Żmuda Trzebiatowski – Sekretarz,
  2. Stanisław Czupryn -  Kierownik referatu gospodarczego,
  3. Agnieszka Wantoch Rekowska – inspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i planowania przestrzennego.
Zespół roboczy na podstawie map ewidencyjnych oraz danych pochodzących z bazy danych EWID Starostwa Powiatowego w Bytowie przeprowadził analizę interesariuszy. Analiza ta została wykonana na etapie diagnozowania, w celu zrozumienia ich systemów wartości, interesów i potrzeb oraz określenia wpływu, jaki wywierają lub mogą wywierać na etapie procesu planistycznego.

30 maja 2017r. o godzinie 1100 w Centrum Międzynarodowych Spotkań zorganizowano zogniskowany wywiad grupowy tzw. fokus, w którym uczestniczyło 9 osób bezpośrednio zainteresowanych miejscowym planem (zaproszenie indywidualne zostało skierowane do 12 osób). Spotkanie poprowadziła moderatorka Patrycja Osińska. Na spotkaniu tym sformułowano wstępne wnioski i uzyskano opinie interesariuszy (w tym zaproszonych instytucji). Uwagi opinie, sugestii, pytania i pomysły uczestników spotkania przesłano urbaniście wyłonionemu w ramach zapytania ofertowego.

W wyniku przeprowadzonych fokusów moderatorka przygotowała wzór ankiety. W dniach 14 czerwca na korytarzu w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, w dniu 21 i 28 czerwca na lokalnym rynku oraz w dniach od 19 – 27 czerwca w Biurze Obsługi Klienta ankietyzowano mieszkańców Gminy Tuchomie, przejezdnych i turystów. Łącznie zebrano 73 ankiety.

Następnie w dniu 29 czerwca 2017r. zorganizowano kolejne spotkanie (Fokus), którego uczestnikami byli interesariusze oraz urbaniści. Uczestników zapoznano z wynikami ankiet a następnie przedyskutowano z urbanistą możliwości i wstępne propozycje rozwiązań.

Raport posiada 2 załączniki w postaci zestawienia uwag, opinii, sugestii, pytań i pomysłów głoszonych w trakcie konsultacji społecznych w dniach 30 maja 2017r. i 29 czerwca 2017r.

Osoba odpowiedzialna za konsultacje:
Agnieszka Wantoch Rekowska
59 821 50 46
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij