Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 1 marzec 2018
W dn. 26 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie.
W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał rady gminy dot.:
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie;
 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
 • współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchomie;
 • podziału Gminy Tuchomie na okręgi wyborcze;
 • podziału Gminy Tuchomie na stałe obwody do głosowania.
Ponadto komisja zapoznała się z:
 • sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za rok 2017 oraz informacją o zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości;
 • sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017;
 • informacją dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu o działalności GOK i CMS.
 • informacją dot. funkcjonowania Dziennego Domu Senior – Wigor.
Podczas posiedzenia komisji omówiono i dokonano ustaleń dotyczących nowych projektów o środki zewnętrzne w zakresie:
 • przygotowania drugiego projekt związanego z edukacją przedszkolną;
 • ubiegania się o środki w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorza (dot. budowy chodnika w Tuchomku od boiska do drogi prowadzącej do jeziora Długiego);
 • wniosków złożonych do Ministerstwa Kultury (wyposażenie GOK w Tuchomiu, WOK Trzebiatkowa i WOK Kramarzyny oraz przebudowy dawnej sali wiejskiej w Tuchomiu na Centrum Aktywności Kulturalnej);
 • realizacji budowy żłobka w Tuchomiu, w związku z dotacją w wysokości 400.000 zł pozyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MALUCH+.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij