Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 maj 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na IV sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Przedstawienie nowych sołtysów gminy Tuchomie oraz podsumowanie zebrań wiejskich.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (w zał. projekt uchwały).1
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok (w zał. projekt uchwały).2
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu oraz Biblioteki Publicznej w Tuchomiu (w zał. projekt uchwały).
 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (w zał. projekt uchwały).3
Przerwa
 1. Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej (w zał. projekty  uchwał).
 2. Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finasowanie planowanego deficytu – modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały).
 3. Ustanowienie diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych (w zał. projekt uchwały).
 4. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków (w zał. projekt uchwały).
 5. Wyrażenie woli przystąpienia do programu inicjowanego przez Ministra Rolnictwa      i Rozwoju Wsi dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji prosumenckich (w zał. projekt uchwały).
 6. Gospodarka nieruchomościami:
 1. wyrażenie zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego w drodze darowizny prawa własności nieruchomości – działka nr 127 położona w Trzebiatkowej (w zał. projekt uchwały),
 2. zmiana uchwały nr III/26/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa - Starosty Bytowskiego w drodze darowizny prawa własności działki drogowej nr 14 położonej w Masłowicach Tuchomskich (w zał. projekt uchwały).
 3. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność gminy ( w zał. projekt uchwały).
 1. Zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 3. Wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij