Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 luty 2021
Gmina zakończyła prace związane z opracowaniem "Wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Tuchomie na lata 2021-2027". Plan został opracowany na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). Przedstawione w planie przedsięwzięcia są ukierunkowane na dalszą modernizację oraz rozwój istniejącej infrastruktury wodociągowo– kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchomie, które wynikają z polityki inwestycyjnej gminy, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
W zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę plan ten uwzględnia między innymi:
 • modernizację pompowni sieciowych  wodociągowych w Tuchomku, Tuchomiu oraz w Kramarzynach,
 • wymianę wodomierzy na terenie gminy Tuchomie,
 • rozbudowę sieci wodociągowych w m. Tuchomie w kier Ciemna,  Trzebiatkowa, Ciemno – Trzebiatkowa, Trzebiatkowa – Masłowice Trzebiatkowskie, Zagony, Modrzejewo
 • przebudowę / wymianę sieci wodociągowych Masłowice Tuchomskie – Tuchomie, Masłowice Tuchomskie, Nowe Huty,
 • modernizację stacji uzdatniania wody,
 • budowę nowego ujęcia wody w m. Trzebiatkowa oraz Masłowice Tuchomskie.
Zaplanowano nakłady finansowe w zakresie urządzeń wodociągowych w okresie obowiązywania planu, tj. siedmiu lat, w wysokości 2.522.452,29 zł

Natomiast w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków plan uwzględnia:
 • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tuchomiu,
 • modernizację trzech przepompowni ścieków w m. Tuchomie oraz jednej w Kramarzynach,
 • rozbiórkę i budowę nowej głównej przepompowni ścieków w Tuchomiu,
 • przebudowę / wymianę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu ul. Jana II Sobieskiego, Słoneczna i Słowackiego,
 • wymianę studni rewizyjnych w Tuchomiu II etap.
Zaplanowane nakłady finansowe w zakresie urządzeń kanalizacyjnych w okresie obowiązywania planu wynoszą 6.430.000,29 zł.

Mieszkańcy Gminy Tuchomie mogą zapoznać się z treścią planu - dokument znajduje się w załączniku poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy w Tuchomiu, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uwagi można zgłaszać Radnym lub do Urzędu Gminy w Tuchomiu osoiście oraz meilowo: biuro@tuchomie.pl.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij