Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 listopad 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
  2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie;
  3. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  4. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie;
  5. zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2017;
  6. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie;
  7. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tuchomiu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tuchomiu o ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tuchomiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  9. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Kramarzynach i Gimnazjum w Kramarzynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kramarzynach;
  10. przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9 i 285/10 położonych w Tuchomiu;
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat – Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuchomiu;
  12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat – Gabinet Stomatologiczny w Tuchomiu;
  13. współdziałania Gminy Tuchomie z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 7. Informacja o stanie oświaty.
 8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 
 9. Zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij