Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Zadania GOPS


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Celem GOPS jest:
 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem;
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. GOPS wykonuje zadania własne Gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.
 5. GOPS realizuje zadania pomocy społecznej:
  • ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Pomorskiego;
  • własne gminy wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.
 6. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez GOPS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
  • udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawianym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  • dożywianie dzieci;
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodów i możliwości ubezpieczenia się na pod-stawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
  • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
  • praca socjalna;
  • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  • sporządzanie sprawozdawczości.
 7. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez GOPS w zakresie pomocy społecznej należą, w szczególności:
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  • przyznawanie pomocy rzeczowej;
  • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z bieżąco rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
  • organizowanie prac społecznie użytecznych.
 8. GOPS realizuje zadania zlecone Gminie określone w ustawie o pomocy społecznej i inne zadania zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę, a w szczególności:
  • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
  • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
  • przyznawanie i wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 9. GOPS przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. GOPS prowadzi Klub Integracji Społecznej .
 11. GOPS prowadzi obsługę techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
 12. GOPS prowadzi obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 13. GOPS prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych.
 14. GOPS prowadzi obsługę stypendiów dla najuboższych uczniów.
 15. GOPS prowadzi obsługę świadczeń rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Świadczenia rodzinne przysługują:
 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.
GOPS realizując swoje zadania współpracuje z:
 • Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku,
 • Starostwem Powiatowym w Bytowie,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie,
 • Policją,
 • Sądem,
 • organizacjami społecznymi,
 • organizacjami pożytku publicznego,
 • fundacjami,
 • placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 • placówkami ochrony zdrowia,
 • związkami wyznaniowymi,
 • osobami fizycznymi i prawnymi.
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij