Notice: Undefined variable: photo_b in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196

Notice: Undefined variable: photo_m in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196
Aktualności - Gmina Tuchomie

Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 kwiecień 2013
Zarzuty grupy mieszkańców
wyrażającej sprzeciw wobec planowanej budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu
oraz odpowiedzi na zarzuty
Zarzut 1
„… stwierdza się, że przerób spowoduje wydzielanie się bardzo toksycznych emisji, szkodliwych dla zdrowia, posiadających nieprzyjemny zapach substancji, co w bardzo istotnym stopniu przyczynić się może do obniżenia komfortu życia, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi zamieszkujących w pobliżu zakładu, może przyczynić się do strat społecznych w postaci zwiększonej zachorowalności;”
 
Odpowiedź:
Produkcja tzw. paliwa alternatywnego w planowanym zakładzie polegać będzie wyłącznie na mechanicznym rozdrabnianiu dowożonych  odpadów palnych na małe kawałki (o rozmiarach 3-4 cm). z odpadów przeznaczonych do rozdrabniania wcześniej ręcznie wybierane będą na linii sortowniczej wszelkie odpady niebezpieczne, które mogłyby się w nich jeszcze przypadkowo znaleźć (np. baterie), a także niektóre rodzaje plastików nie nadające się na paliwo. Automatycznie wybierane będą za pomocą magnesu metale żelazne. Do rozdrobnionych odpadów dodawane będą niewielkie ilości (do 10%) odpadów wysokokalorycznych, klasyfikowanych w części jako niebezpieczne – np. rozdrobnionych zaolejonych szmat, smoły, tłuszczów i olejów.

Przetwarzanymi (rozdrabnianymi) odpadami będą wyłącznie selektywnie zbierane lub wysortowane odpady suche: papier, tektura, tworzywa sztuczne (główne folie), drewna, szmaty meble, dywany, wykładziny podłogowe itp. Będą one dowożone do zakładu w postaci zbelowanej (sprasowane i obwiązane drutem) lub luzem (odpady wielkogabarytowe). Przed przetwarzaniem magazynowane będą w obudowanych i zadaszonych boksach magazynowych. Odpady pochodzić będą głównie z sortowni znajdujących się na terenie dużych składowisk odpadów (np. w Sierznie) – tzw. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Będą to odpady wysortowane z odpadów komunalnych i nie nadające się do innego wykorzystania, np. do recyklingu. Na teren zakładu nie będą dowożone zmieszane odpady komunalne, ani jakiekolwiek odpady organiczne (np., kuchenne, zielone) które mogłyby gnić, rozkładać się i emitować nieprzyjemne odory.

Podkreślić należy, że planowany zakład nie będzie spalał odpadów, ani też nie będzie stosował żadnych procesów chemicznych do przetwarzania odpadów. Sortowanie, rozdrabnianie i mieszanie rozdrobnionych odpadów powodować mogą wyłącznie emisję pyłu do powietrza poprzez wentylatory hali przetwórczej na jej dachu. Rocznie z tego tytułu będzie wprowadzane do powietrza 630 kg pyłu.

Planowany przerób odpadów nie będzie powodował wydzielania ani dwutlenku siarki, ani dwutlenku azotu, ani żadnych innych substancji czy gazów toksycznych.
 
Zarzut 2
„… transport materiałów wiąże się z hałasem, spalinami, zagrożeniem ruchu dla mieszkańców z uwagi na specyfikę transportowanych surowców wtórnych będzie emitował szkodliwe odory, może zwiększyć zaśmiecenie środowiska odpadami z nieszczelnych skrzyń ładunkowych;”
 
Odpowiedź:
Dowóz odpadów do przerobu i odbiór produktów powodować będzie emisję spalin z silników pojazdów ciężarowych (o ładowności do 20 ton). W celu dowiezienia przewidywanej ilości odpadów do przetwarzania  i odebrania produktu na teren zakładu wjeżdżać będzie średnio 6 takich samochodów dziennie – w godzinach od 6.00 do 22.00. dodatkowo po ternie zakładu poruszać się będą maszyny robocze: wózek widłowy i ładowarka, także napędzane silnikami spalinowymi na olej napędowy.

W skład spalin emitowanych z silników samochodów i maszyn olejem napędowym wchodzą zarówno dwutlenek siarki, jaki i dwutlenek azotu, a także tlenek węgla, pył i śladowe ilości węglowodorów alifatycznych. W opracowanym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego zakładu obliczono możliwe emisje wszystkich tych gazów i zasięg ich rozprzestrzeniania. Przeprowadzona analiza wykazała, że rocznie z rur wydechowych pojazdów i maszyn emitowane będzie od 40 do 160 kg poszczególnych gazów i pyłu, czyli mniej niż spalenie 5 ton dobrego węgla w małym piecu domowym.
 
 
Zarzut 3
„ przerób zwożonych materiałów powoduje powstanie dwutlenku siarki, nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków niemetali, bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniącym drogi oddechowe, niebezpiecznym dla kobiet w ciąży;”
 
Odpowiedź:
W Raporcie obliczono też stężenia maksymalne i roczne wszystkich tych gazów w powietrzu i porównano je do wartości dopuszczalnych, określonych w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 47, poz. 28 i Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87). Obliczone stężenia poszczególnych gazów emitowanych z silników pojazdów i maszyn nie przekroczą nigdy wartości dopuszczalnych i stanowić będą od ułamków procenta do max. 40% wartości dopuszczalnych, łącznie z emisją z innych okolicznych źródeł i środków transportu – uwzględnioną w tzw. tle zanieczyszczeń powietrza.

Podobnie obliczono stężenia pyłu w powietrzu jakie powodować może jego emisja z hali przetwórczej. Stężenia maksymalne poza granicami zakładu i na jego terenie nie będą przekraczać 22% dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych oraz 42% dopuszczalnych stężeń średniorocznych pyłu w powietrzu. Obliczenia wykonano z  uwzględnieniem istniejącego tła zapylenia powietrza.

Biorąc pod uwagę fakt, że najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości większej niż 100 m od granic zakładu (taką odległość objęto obliczeniami) nie można spodziewać się jakiegokolwiek negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na zdrowie ludzi.
 
Zarzut 4
 „przerób materiałów powoduje wydzielanie dwutlenku azotu, nieorganicznego związku chemicznego z grupy tlenków azotu, którego dłuższe działanie może powodować astmę oraz raka płuc, nastąpi wydzielanie  silnie toksycznego tlenku węgla;”
 
Odpowiedź:
W Raporcie dokonano również oceny emisji hałasu z planowanego zakładu. W obliczeniach uwzględniono ruch samochodów i maszyn roboczych, a także hałas powodowany przez maszyny do przetwarzania odpadów(sortownię, rozdrabniacz i inne) oraz wentylatory dachowe na hali przetwórczej. Obliczenia wykazały, że poziom hałasu poza granicami zakładu nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej, określonych przepisami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).

Wartość dopuszczalna hałasu w porze dnia (od 600 do 2200) wynosi 55dB, a na granicach zakładu można spodziewać się hałasu rzędu 50dB, czyli 3 razy niższego niż wartość dopuszczalna (skala jest logarytmiczna). Należy przy tym zauważyć, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest oddalona o kilkaset metrów od zakładu (według mapy o ok. 350m). Nie przewiduje się pracy zakładu w porze nocnej. (po 2200).
 
Zarzut 5
 „zgromadzone materiały mogą tworzyć zagrożenie epidemiologiczne związane z możliwością rozprzestrzenienia się plagi gryzoni;”
 
Odpowiedź:
Jak wspomniano już wyżej do przerobu dowożone będą wyłącznie wysegregowane odpady suche (papier, tworzywo sztuczne, drewno), bez frakcji organicznych w postaci odpadów kuchennych lub zielonych. Zarówno odpady przeznaczone do przetwarzania jak i produkowane paliwo alternatywne nie będą źródłem atrakcyjnego pokarmu dla gryzoni. Oczywiście pomimo to w planowanym zakładzie można spodziewać się obecności gryzoni, podobnie jak i w innych obiektach, np. zakładach przemysłu spożywczego, ubojniach, piekarniach, przetwórniach ryb, dużych sklepach i hurtowniach spożywczych. Inwestor planuje zastosowanie środków przeciwdziałania (np. rozmieszczenie pułapek i trutek na gryzonie) oraz okresowe przeprowadzenie deratyzacji.
 
Zarzut 6
 „istnieje ryzyko awarii linii przerobu, do którego stosuje się silnie toksyczny wodorotlenek sodu NAOH, którego wyciek może powodować skażenie gleby.”
 
Odpowiedź:
Na terenie zakładu nie będą stosowane agresywne i niebezpieczne środki chemiczne, w szczególności wodorotlenek sodu (NaOH). Nie może dojść do wycieku, o którym mowa w przedmiotowym piśmie mieszkańców. Hale przetwórcze i magazynowe posiadać będą szczelne betonowe posadzki, które będą okresowo myte przy użyciu ogólnie stosowanych w przemyśle środków myjących, zawierających głównie detergenty. Środki z mycia odprowadzane będą zakładową kanalizacją ściekową do zbiornika bezodpływowego o pojemności 12 m3, z którego okresowo wywożone będą do punktu zlewnego.

Drogi wewnątrzzakładowe i place wokół budynków zakładu utwardzone będą kostką betonową. Wody opadowe, a także potencjalne zanieczyszczenia tych placów (rozlewy) odprowadzane będą poprzez zakładową kanalizację deszczową do betonowego zbiornika ppoż. o pojemności ok. 150 m3 znajdującego się na terenie zakładu. Przedtem będą podczyszczane w osadniku i lamelowym, wysokosprawnym separatorze węglowodorów. Jedynie ewentualny nadmiar podczyszczonych wód opadowych może być odprowadzany do gruntu poprzez studnie chłonne (na działce zakładu). Wszystkie te zabezpieczenia uniemożliwią p[przedostawanie się zanieczyszczeń do wód podziemnych.

W Raporcie obliczono także po jakim czasie hipotetyczne zanieczyszczenia awaryjne przedostałyby się do warstwy wodonośnej ujmowanej najbliższymi studniami (obecnie nieużywane ujęcia wody dawnego PGR Tuchomie), położonymi w odległości 120m od granic zakładu. Ze względu na występowanie grubych warstw gliny pod powierzchnią terenu czas ten wyniósłby ok. 48 lat. Oczywiście w zakładzie podejmowane będą wszelkie działania, aby nie doszło do żadnych zanieczyszczeń gruntu.

W następnym artykule „Informacja na temat wniosku grupy inicjatywnej  wyrażającej sprzeciw dla wydania zgody na budowę Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu  i wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wieś Tuchomie oraz odpowiedzi.”

Artykuł związany z tematem:
Paliwa alternatywne w Tuchomiu
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij