Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 luty 2023, 09:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o zwołaniu XXVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 8 lutego (środa) 2023 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Ślubowanie radnej, która uzyskała mandat w trakcie trwania kadencji.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Tuchomie
 2. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 3. zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycj
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 5. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2023
 6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2033
 7. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie
 8. zmiany uchwały Nr X/130/2022 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 9. wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Tuchomie do spółdzielni energetycznej
 10. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie
 11. zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
 12. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2023”
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2022
 2. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
 3. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij