Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 grudzień 2022, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Infromujemy o  XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 16 grudnia (piątek) 2022 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2023-2033
(w załączeniu projekt uchwały);
2) uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2023 rok (w załączeniu projekt uchwały);
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (w załączaniu
projekt uchwały);
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
(w załączaniu projekt uchwały);
PRZERWA
5) zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2022 (w załączaniu projekt uchwały);
6) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie (w załączaniu projekt
uchwały);
7) rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Tuchomie (w załączaniu projekt
uchwały);
8) zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na
2023 rok (w załączeniu projekt uchwały).
6. Przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2023 rok (w załączeniu plany pracy
komisji).
7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji (w załączeniu
sprawozdania).
8. Wnioski, oświadczenia radnych, oraz zapytania sołtysów.
9. Zamknięcie obrad.


Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.
• Uroczyste podsumowanie roku 2022.


 
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij