Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 listopad 2020, 13:00
Miejsce: Online
Informujemy o zwołaniu XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 12 listopada (czwartek) 2020 roku o godzinie 13:00.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
 2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie
 4. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tuchomie, dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 6. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Tuchomie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 7. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tuchomie
 8. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020
 9. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie  zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie” i finansowanie planowanego deficytu budżetu
 10. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 11. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2020-2028
 12. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 1. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
 2. Informacja o opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie  wykonywania prac przez skazanych
 3. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 4. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zarządziłem przeprowadzenie posiedzenia sesji Rady Gminy Tuchomie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem systemu do prowadzenia wideokonferencji.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij