Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 marzec 2021, 11:00
Miejsce: online
Informujemy o  XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 10 marca 2021 roku o godzinie 1100, w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. nadanie nazw dwóm nowym ulicom w miejscowości Tuchomie
 2. przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2021”
 3. przyjęcie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych   i kanalizacyjnych” na lata 2021-2027
 4. zmiany uchwały Nr X/129/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie
 5. zmiany uchwały Nr X/130/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 6. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021
 7. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2021-2028
 8. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 9. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie
 10. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 11. uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchomie
 12. uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/6, 473/7 oraz 648/1 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie
 13. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
 14. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie  z zasobu Skarbu Państwa
 15. wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiąca własność gminy Tuchomie
 16. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę Tuchomie
 17. rozpatrzenia petycji
 18. rozpatrzenia petycji
 19. rozpatrzenia petycji
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020
 2. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 3. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zarządziłem przeprowadzenie posiedzenia sesji Rady Gminy Tuchomie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem systemu do prowadzenia wideokonferencji.
 
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij