Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

7/FN


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT FINANSOWY
Nr karty:
7/FN
KARTA USŁUGPODATEK ROLNY - OSOBY FIZYCZNE

ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Złożenie informacji potrzebne jest do ustalenia wysokości podatku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Informacja o salach, IR - 1

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 5.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Informacja jest przeznaczona do wiadomości organu i nie generuje odpowiedzi jeśli jest poprawna, w innych przypadkach termin załatwienia 30 dni.
Złożona informacja powoduje obowiązek uiszczenia podatku leśnego

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Tuchomie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:
Podatnicy zobowiązani są do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek jest płatny co kwartał, w terminie do 15-go marca, maja, września i listopada.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu podatnik jest zobowiązany powiadomić organ podatkowy i złożyć korektę informacji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.


KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Finansowy, pok. nr 16, tel. 59 821 50 50

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019, poz. 1256),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zmianami),
  3. Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 5613)
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij