Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 grudzień 2019
W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie.
W trakcie posiedzenia komisja udała się do Tuchomka i Tągowia w celu obejrzenia działania instalacji OZE oraz nowych odcinków dróg w Tych miejscowościach.

Ponadto komisja:
  • zajmowała się sprawami zimowego utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania dróg;
  • zapoznała się z informacją dot. organizacji lokalnego transportu zbiorowego;
  • dyskutowała na temat stworzenia Planu zapobiegania skutkom ulewnych deszczy i susz;
  • zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Tuchomie;
  • opracowała sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019 oraz plan pracy Komisji na 2020 rok.
Komisja podjęła również stanowisko w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”), przedkładając następujące wnioski i uwagi:
  1. wydłużyć do dnia 1 października 2024 r. termin umożliwiający korzystanie w instalacjach grzewczych z tzw. kotłów bezklasowych (w projekcie uchwały termin do 1 października 2023 r.);
  2. wydłużyć do dnia 1 października 2035 r. termin umożliwiający korzystanie w instalacjach grzewczych z kotłów w klasie 5 (w projekcie uchwały termin do dnia 1 października 2029 r.);
  3. dopuścić możliwość stosowania pieców kaflowych jako podstawowego źródła ciepła w lokalu, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystywania w nich wyłącznie paliw zawierających biomasę (drewna) o wilgotności nie większej niż 20% (projekt uchwały nie dopuszcza wykorzystywania tego typu pieców jako podstawowego źródła ogrzewania);
  4. uzupełnić projekt uchwały o zapisy dotyczące przeprowadzenia przez zarząd województwa kampanii informacyjnych o zapisach uchwały i informacji uzasadniających jej wprowadzenie oraz związanych z informowaniem mieszkańców o aspektach technicznych rozwiązań w zakresie instalacji spełniających wymogi uchwały oraz możliwości pozyskania wsparcia na wdrożenie zapisów uchwały.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij