Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 październik 2020
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, celem której jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie dokonać mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 182042G (działka nr 592) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę) oraz dodatkowo usunąć zakrzaczenia i zarośla (wskazane przez gminę) z terenu objętego wycinką drzew łącznie z uprzątnięciem terenu po dokonaniu wycinki.
Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do dnia 31 października 2020 roku dokonać wycinki.

Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 48, powierzchnia krzewów do wycinki objęta niniejszą aukcją wynosi: 120 m2.

Zasady zbycia drewna opałowego w zamian za wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 15 października 2020 r. do godziny 9.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 592 W TUCHOMIU”. Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, a oferty złożone zostaną na taką samą kwotę, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze dodatkowej licytacji ustnej, która w przypadku takiej potrzeby, odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Specyfikacja wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij