Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 luty 2023
Urząd Gminy w Tuchomiu przypomina właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez podpisanie umowy na wywóz nieczystości oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Usługę wywozu nieczystości mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuchomie wydane przez Wójta Gminy Tuchomie, tj.:
  1. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Drogowych „JASZUL” Andrzej Jaszul”, ul. Chocimierza 8, 77-133 Tuchomie, tel. kontaktowy 664 228 260.
  2. Wywóz Nieczystości Płynnych, Barbara Głodowska, ul. Krótka 6, 77-127 Nakla, tel. kontaktowy 605 180 466.
  3. ENERGO-TRANS Michał Majer z siedzibą przy ul. Sikorskiego 32/2A w Bytowie, tel. 538 443 339.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Tuchomiu w kwietniu 2023r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca lipca 2024r.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości wody rzeczywiście zużytej, do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, bieżących potrzeb danego gospodarstwa domowego i pojemności zbiornika bezodpływowego.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej, zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków).

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do zgłaszania tego faktu w Urzędzie Gminy w Tuchomiu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.tuchomie.pl (w załączniku) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tuchomie –  pok. nr 3. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu zgłoszenia, można kontaktować się pod nr telefonu 59 821 50 51.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij