Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

4/RG


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
GMINA TUCHOMIE
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16
REFERAT GOSPODARCZY
Nr karty:
4/RG
KARTA USŁUGWYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FUNKCJI
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI:
Wniosek składa się w celu otrzymania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium. Może być niezbędny celem przedłożenia do aktu notarialnego, kredytu hipotecznego oraz do sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania w Referacie Gospodarczym – pokój nr 3 lub na stronie www.bip.tuchomie.pl )
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy w Tuchomiu
77-133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. nr 3
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy
 
INFORMACJE DODATKOWE:
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu I piętro pok. nr 16 lub przelewem na konto Gminy Tuchomie – BS w Bytowie 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020.
 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomie w godzinach jego pracy.
  3. Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA I OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Gospodarczy
Agnieszka Wantoch Rekowska - Inspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i planowania przestrzennego,
tel. 59 82 150 42
 
PODSTAWA PRAWNA:
  1. Art. 217 § 1, § 2 pkt.2 i §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).


OPŁATY:
  1. Opłata skarbowa - 17,00zł na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r, poz. 1827 ze zm.) cz. II pkt 21
 
Pliki do pobrania:
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij