Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 wrzesień 2022
Dodatkowy nabór w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W związku z pojawieniem się możliwości przeprowadzenia naboru uzupełniającego do programu „Granty PPGR” . Wójt Gminy Tuchomie zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Tuchomie, którzy dotychczas nie skorzystali z programu, do złożenia oświadczenia uczestnictwa.

W ramach udzielonego Gminie Tuchomie grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptop) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (jako potwierdzenie należy dostarczyć np. kserokopię legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia)
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (należy dostarczyć potwierdzenie, np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS/KRUS, legitymacji służbowych, inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR),
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021,2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  • potwierdzenie stopnia pokrewieństwa w linii prostej krewnego pracującego niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (np. poprzez akty stanu cywilnego, dowód osobisty)
Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 16.09.2022 r. w Urzędzie Gminy w Tuchomiu-pokój nr 6. Więcej informacji pod numerem telefonu: 59 821 75 05.

UWAGA!
Złożenie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony w ilości nie przekraczającej wartości oszczędności. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij